فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

مهندسی و تکنولوژی  • طراحی و تکنولوژی قطعات ریختگی شامل سیستم های راهگاهی، تغذیه گذاری و مبردگذاری
  •   شبیه سازی انجماد با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری همچون Simtec , Sut Cast
  •   شبیه سازی، تجزیه و تحلیل تنش های پس ماند با استفاده از نرم افزار Ansys
  • مدلینگ سه بعدی قطعات و تجهیزات و نیز طراحی سه بعدی خطوط تولید با استفاده از نرم افزار   Inventor
  • طراحی و اجرای خطوط تولید قطعات ریختگی
  • طراحی، آماده سازی و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت
  • تهیه دستورالعمل های جوشکاری شامل  PQR , WPS
  • نظارت و بازرسی پروژه های ساخت