فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

صنایع معدنی


باتوم شل سنگ شکن معادن از جنسGS-20Mn5به وزن 25 تن


اسپایدر سنگ شکن معادن از جنسGS-20Mn5به وزن 20 تن


انواع پوسته های منتل از جنسA128(فولاد منگنزی هادفیلد) 


پوسته منتل از جنس A128 (فولاد منگنزی هادفیلد)به وزن 5 تن


پوسته منتل از جنس A128 (فولاد منگنزی هادفیلد) به وزن 10 تن


مدل فلزی باتوم شل سنگ شکن معادن


عملیات سندبلاست باتوم شل سنگ شکن معادن


عملیات حرارتی اسپایدر سنگ شکن معادن


باتوم شل سنگ شکن معادن


پوسته منتل از جنس A128 (فولاد منگنزی هادفیلد) به وزن 15 تن


باتوم شل سنگ شکن معادن از جنسGS-20Mn5به وزن 25 تن


مجموعه باتوم شل و اسپایدر سنگ شکن معادن